Historie


13.04.2022 - OTZ Gera

     


12.08.2019 - OTZ Gera 

 

                                  


26.07.2014 - OTZ Gera

              


 

12.12.2012 - Allgemeiner Anzeiger Gera

 


 

 

 14.12.2012 - Allgemeiner Anzeiger Gera


 

14.10.2011 - Brahmetal-Bote

 


 

21.04.2011 - Neues Gera

 


 

31.03.2004 - OTZ Gera 

 


26.06.2001 - OTZ Gera

 

 

 


 

29.06.1996 - OTZ Gera


 

21.08.1982 - Thüringer Tageblatt

 


 

 

14.08.1982 - Thüringer Tageblatt